Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Hoogeveen’

De gemeenteraad houdt op 20 maart een dialoogavond, waarop inwoners van Hoogeveen in een kleine setting met raadsleden kunnen spreken over hun zorgbehoefte. U kunt daarbij duidelijk maken wat u voor zorg in Hoogeveen denkt nodig te hebben en wat u van de gemeenteraad verwacht/verlangt om deze zorg te waarborgen. Op 23 maart vindt een raadsdebat plaats over de uitkomsten van de dialoogbijeenkomst.

Denk niet: “Ik was al in de Tamboer, dat moet maar genoeg zijn.” Bethesda heeft u net zo hard nodig als u misschien (onverhoopt) ooit Bethesda. Bekijk daarom onderstaande oproep van Frits Kappers en meldt u aan voor de dialoogavond via mail (griffie@hoogeveen.nl) of telefonisch bij Petra Kuiper (tel: 140528).

 

ScreenHunter_165 Mar. 09 12.18

Klik op de foto om de oproep te starten

 

Read Full Post »

Geachte Dr. Post,

In een interview met de websitie zorgvisie.nl verhaalt u over een ‘dame in tranen’ en in de Hoogeveensche Courant van vrijdag 5 februari 2016 beschuldigt u het toen nog bestaande actiecomité ervan ‘huilende zusters’ aan uw bureau te veroorzaken. Volgens u zou het comité hebben gezegd dat “een verpleegkundige op de verkoever minder goed haar werk doet dan op de IC.” Ik daag u uit ons te laten zien waar wij dit gezegd hebben. Het zal u niet lukken.

Misschien zou het goed zijn als u zich eens realiseert wat uw manier van communiceren teweeg brengt. Al vanaf het eerst interview van Dr. Reenders met de Hoogeveensche Courant in december 2013, hebt u zich een pleitbezorger getoond van concentratie van zorg in Emmen. In uw reactie op het interview met Reenders spreekt u al over ‘onze locatie in Emmen.’ Uw tegenstanders beschouwt u, zo is mijn ervaring met u, als lastige horzels die u hinderen bij het verrichten van uw goede werken.

Wat ik over u als dokter heb gehoord getuigt uitsluitend van lieve empathische zorg voor uw patiënten. Waarvoor hulde. Maar uw communicatie is voor serieuze verbetering vatbaar. Stop om te beginnen eens met uw verongelijktheid. Nooit is er door enig lid van het voormalig actiecomité iets negatiefs gezegd over het personeel. Altijd hebben wij Bethesda geprezen, zelfs mensen gemotiveerd om behandeling in Bethesda te eisen. Wij hebben ook nooit gezegd dat Treant Bethesda zou sluiten. Ik heb dit in uw aanwezigheid nog onlangs herhaald in de Vredehorstkerk, waar ik er aan toevoegde, dat het echter wel de vraag is wat er uiteindelijk in Bethesda overblijft.

In de Hoogeveensche Courant van 5 februari 2016 bluft u dat u een fles wijn hebt verwed op een top10 notering in de AD ranglijst voor 2017. Ik heb die weddenschap aanvaard en vrees dat ik die fles wijn straks in het najaar van u tegoed heb. Wat hebt u aan deze, een zo kundige arts onwaardige, bluf? Ook het verzinnen van nieuwe namen, zoals special care, deed geen goed aan het vertrouwen dat wij in uw plannen hebben. De uitgelekte voorstellen van de intensivisten (2014) werden afgedaan als discussiestukken maar zijn inmiddels dagelijkse realiteit. Waarom zouden wij dan denken dat dit niet met het advies locatieprofilering gaat gebeuren?

Waarom zegt u tegen RTV Drenthe dat de spoedeisende hulp (die u gedurende 75% van de tijd wilt ‘downsizen’) eigenlijk hetzelfde blijft, maar dat u het alleen anders noemt. Wij weten allemaal wat het betekent als iemand zegt dat is eigenlijk hetzelfde. Dat ‘eigenlijk’ betekent dat het alles kan zijn, behalve hetzelfde. Als ik mij op ditzelfde niveau zou uitdrukken, moet ik zeggen dat het stafbestuur van Treant ‘eigenlijk het beste voorheeft met Bethesda.’

Nooit waren de afstanden tussen Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen een probleem. Tot Treant op de vingers werd getikt over onder meer de gebrekkige vorderingen in de samenwerking tussen de verschillende vakgroepen. Toen beriep de vorige bestuursvoorzitter, Marcel Kuin, zich ineens op de ‘grote afstanden tussen de locaties.’ Dat het met het openbaar vervoer ruim vijf uur kost om vanuit Hoogeveen het gehele avondbezoekuur in Scheper te kunnen bezoeken, daarover horen wij Treant niet. Wat denkt u aan die bereikbaarheid te gaan doen?

Vijf bestuursvoorzitters in vijf jaar, dokter Post! Dat toont in ieder geval aan dat het binnen Treant allesbehalve pais en vree is. Rust in de organisatie is blijkbaar ver te zoeken. Wij weten dat, u weet dat ook. Doet u daar eens wat aan. Maandagavond krijgt Treant een uitgelezen gelegenheid om eerlijk, open en transparant te zijn. Maar ik vrees dat er weer mooie woorden zullen worden gesproken. En daar gelooft vrijwel niemand in Hoogeveen meer in.

Tot slot herhaal ik het voor alle duidelijkheid en voor ieder die dit leest: Treant gaat Bethesda niet sluiten. Daar ben ik van overtuigd. U zou ook wel gek zijn, het zou Treant de kop kosten. Wat u in Bethesda achterlaat en hoe Treant daarover communiceert, dat is de ware oorzaak van alle onrust in Hoogeveen. Niet ons verzet.

Ik wens u veel wijsheid toe en ik spreek de hoop uit dat u tot inkeer zult komen.

Frits Kappers

Read Full Post »

A.s. maandag vindt in Hoogeveen een historische bijeenkomst plaats. Bevolking, gemeenteraad, college van B&W, huisartsen, zorgverzekeraar, ziekenhuisbestuurder en actievoerders komen bijeen om te praten over de toekomst van ziekenhuis Bethesda.


Je zou met wat fantasie kunnen spreken van het Verenigd Verzet Hoogeveen: bestaande uit Gemeentebestuur, actievoerders en bevolking. Allen zijn tegen de ontwikkelingen die de Treant Zorggroep in gedachten heeft voor ziekenhuis Bethesda. In gedachten, inderdaad, want net zoals in 2014 zijn de ‘plannen’ die aanleiding vormen voor deze brede gespreksavond volgens de zorggroep slechts een discussiestuk, waar nog over gepraat moet worden en waarover nog geen beslissingen zijn genomen. Althans dat was de reactie van voormalig bestuursvoorzitter Marcel Kuin in december. Volgens Kuin zouden op zijn vroegst medio januari dan wel pas in februari beslissingen worden genomen.

De gemeente schrijft in haar uitnodiging in de Hoogeveensche Courant van woensdag 8 februari te strijden voor een ‘volwaardig ziekenhuis Bethesda inclusief 24-uurs spoedeisende hulp en IC-zorg’. De vraag dient zich dan aan wat een volwaardig ziekenhuis is. Laten we daarom eens kijken naar wat er in de gemeente Hoogeveen in de nabije toekomst beslist nodig is.

Vergrijzende samenleving stelt hogere eisen aan ziekenhuiszorg
De gemeente vergrijst in rap tempo. Dat betekent sowieso een toename van het aantal chronisch zieken. Volgens het NIVEL (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft 90% van de 75plussers een chronische ziekte en 65% van de 75plussers heeft zelfs drie of meer (!) chronische ziekten.
Denk daarbij vooral aan diabetes type II, COPD en hartzwakte. Voor al deze mensen is er al vrij snel een indicatie voor operatie in een ziekenhuis met een IC. Narcose veroorzaakt namelijk te vaak complicaties in de gezondheidstoestand van chronisch zieken. Treant hanteert bij de planning van operaties (in ziekenhuisjargon: electieve operaties) de richtlijn dat alle operaties waarbij IC-behoefte kan ontstaan in het Scheperziekenhuis zullen worden verricht, aangezien alleen daar een volwaardige IC is overgebleven.
Maar er is meer.

In een vergrijzende samenleving zullen steeds vaker op de vreemdste momenten acute spoedsituaties ontstaan waarvoor een afdeling Spoedeisende hulp (SEH) op volle sterkte nodig is. Dat wil zeggen inclusief permanente aanwezigheid van een gecertificeerde SEH-arts. Treant wil (zo blijkt uit het Voorstel locatieprofilering Treant dat in december uitlekte) de SEH in Hoogeveen tijdens de avonden, nachten en weekenden ‘downsizen’. In goed Nederlands zou men moeten zeggen afwaarderen of beperken. De afdeling Special Care moet dan waken over de acute zorg voor de Hoogeveners.

Special Care is niet gedefinieerd en er bestaan geen harde eisen voor
Maar volgens de voormalige (2014) voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Peter de Feiter, is Special Care geen bestaande term in de IC wereld. Er bestaat geen definitie van dergelijke zorg en er zijn dan ook geen eisen geformuleerd waaraan een dergelijke afdeling zou moeten voldoen. Kortom je kunt er – als je dat wilt – alle kanten mee uit en je moet maar hopen dat het de goede kant zal zijn.

De plannen waarvan Eric Janson, de voor-vorige voorzitter (Treant verslijt de laatste vijf jaar gemiddeld één voorzitter per jaar) in 2015 nog zei dat het slechts een discussiestuk was zijn vrijwel ongewijzigd doorgevoerd. Treant heeft bij iedere waarschuwing die het voormalig actiecomité hierover deed de klokkenluiders voor onruststokers en stemmingmakers uitgemaakt, maar erkent inmiddels schoorvoetend dat er geen IC meer in Hoogeveen is.

SEH blijft eigenlijk hetzelfde
De SEH blijft, zo meldde RTV Drenthe vorige week volgens stafvoorzitter Dr. David Post “eigenlijk hetzelfde, alleen heet het anders.” Dat is raar. Waarom een andere naam als het toch hetzelfde blijft? Maar het blijft natuurlijk niet hetzelfde. Ieder weldenkend mens weet wat het betekent als iemand zegt dat is eigenlijk hetzelfde. Het kan dan alles zijn, maar het is beslist niet hetzelfde.

Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd de fouten uit het verleden te herhalen. In 2015 heeft Hoogeveen zich in slaap laten sussen door geruststellende woorden over de IC in Bethesda. Wij mogen ons daarom nu beslist niet meer in slaap laten sussen door geruststellende woorden over de locatieprofilering.

Harde eisen voor de nabije toekomst
In ieder geval moet (om te beginnen) in Bethesda een volwaardige IC terugkeren waar je tenminste 72 uur (norm die het ministerie hanteert) kunt worden behandeld en de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) mag niet worden afgeschaald, maar dient te worden voorzien van een gecertificeerde SEH-arts.
Daarmee zijn we er nog lang niet, maar bovenstaande eisen zijn het absolute minimum voor verantwoorde acute zorg in een vergrijzende samenleving als de onze.

Tot slot een tabel, die de cijfers toont zoals die in de officiële rapportage van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) over de jaren 2012 t/m 2014 stonden te lezen. Daarin valt te zien hoe in 2014 het aantal IC opnames in Bethesda spectaculair daalt. Het voormalig actiecomité waarschuwde op basis van deze cijfers voor de ontmanteling van de IC in Hoogeveen en werd hiervoor verguisd door de Treant bestuurders. We zijn nu twee jaar verder en weten dus heel goed wat mooie woorden van Treant waard zijn.

De cijfers voor Hoogeveen
IC opnames 2012: 674
IC opnames 2013: 485
IC opnames 2014: 161 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 214)

U ziet dat een forse daling van het aantal opnames heeft plaatsgevonden.

Voor Emmen gold over diezelfde periode
IC opnames 2012: 676
IC opnames 2013: 653
IC opnames 2014: 509 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 678)

Hierbij is nog van belang dat er (toen wij dit publiceerden) een landelijke trend was dat het aantal IC-opnames met ongeveer een kwart daalde, door betere operatietechnieken.
Desondanks bleef het aantal opnames in Emmen stabiel (dus de landelijke trend was in Emmen niet merkbaar) en vertoonde Hoogeveen een daling van meer dan 60%. Wij noemen dat zorgroof, Treant zal dat keihard ontkennen.

.

.


 

Read Full Post »

Hoogeveen – De lokale afdelingen van SP en Groenlinks in Hoogeveen vinden de paginagrote verklaring in de kranten die Treant afgelopen week met betrekking tot ziekenhuiszorg naar buiten bracht niet geruststellend. Wij constateren dat er veel ziekenhuiszorg verdwenen is of nog verdwijnen gaat. Zo verliezen we nu definitief de intensive care (IC) afdeling. Ook wordt er flink in de Spoed Eisende Hulp (SEH) gesneden. Het wordt “beperkte spoedhulp”. Dat betekent in de praktijk dat er buiten de kantooruren onvoldoende SEH artsen en intensivisten in Hoogeveen beschikbaar zijn. Die zitten bijna allemaal in Emmen. Eerder had Treant toegezegd dat de artsen gelijkelijk over de ziekenhuizen zouden worden verdeeld. 

Daarnaast zijn er nog tal van zaken die SP en GroenLinks het breken van beloftes noemen. Zo zouden de chirurgen gaan reizen, nu moeten de patiënten (en hun bezoek) gaan reizen naar Emmen of Stadskanaal. Per openbaar vervoer is de reistijd naar Emmen of Stadskanaal gemiddeld meer dan 2 uur. Het geriatrisch spreekuur is nog steeds niet terug zoals beloofd. Oogheelkunde werd ook gesloten terwijl er twee oogartsen waren die wilden blijven. Ze kregen echter een contract voor slechts drie maanden aangeboden en werken nu elders. Als laatste noemen SP en GroenLinks de tijdsduur van ambulancevervoer naar Emmen. Hiervoor geldt dat vervoer inclusief het rijden naar de plaats van het ongeval en vervolgens naar een ziekenhuis maximaal 45 minuten mag duren. We denken dat dit vaker niet haalbaar is. En waarom levens in de waagschaal stellen als er in Hoogeveen ook een ziekenhuis is.

Omdat de laatste weken nogal veel inwoners en media melden dat de politiek niets deed of doet willen SP en GroenLinks verantwoording afleggen over hun inzet met betrekking tot Bethesda in de afgelopen jaren. Zoals bekend speelde het actiecomité Bethesda een grote rol in het voortdurend waarschuwen voor de afschaling van ziekenhuiszorg in Bethesda. Het was enkele jaren geleden Bianca Behr van de SP die het actiecomité heeft opgericht. Op haar uitnodiging heeft alleen GroenLinks zich bij het comité aangesloten. Sinds die tijd pleiten SP en Groenlinks met de overige leden van het comité publiekelijk en binnen de Hoogeveense politiek voor het behouden van goede ziekenhuiszorg.

Ook zochten de twee partijen vaker hulp in Den Haag hetgeen resulteerde in gezamenlijke Kamervragen aan minister Schippers. Ook nu zijn er weer Kamervragen in voorbereiding. SP en GroenLinks zijn verheugd over de nu gemeenteraadsbrede urgentie met betrekking tot Bethesda en hopen op een goede bijeenkomst op maandagavond 13 februari, aanvang 20.00 uur in de Tamboer. Een bijeenkomst met perspectief op het behouden van goede ziekenhuiszorg. Treant moet doen wat het eerder beloofd heeft.

Meer informatie:
Ben Buskes (GroenLinks) 0528-352239 of 06-42574309
Martin Benjamins (SP) 06-30426245

Read Full Post »

De Hoogeveense gemeenteraad organiseert op maandag 13 februari een brede discussieavond over de toekomst van ons ziekenhuis Bethesda. Je zou dan verwachten dat de raad zelf ook mee gaat praten tijdens deze avond. Niets blijkt minder waar. Men verschuilt zich achter twee argumenten zo blijkt uit een artikel in de Hoogeveensche Courant (online).


Wim Warrink, fractievoorzitter van de ChristenUnie legt het zo uit: “Er is een uur ingeruimd voor de discussie. Er zijn al zeker zeven mensen op het podium aanwezig. Wanneer daar elke fractie ook nog bijzit blijft er weinig tijd over voor vragen vanuit het publiek. Alle fractievoorzitters willen toch hun zegje doen.”

Om te beginnen het feit dat de Hoogeveensche bevolking slechts een uurtje de kans krijgt! En dat terwijl de raadsvergadering met grote regelmaat de vooraf gestelde planning ruimschoots overschrijdt. Je zou denken dat het onderwerp dusdanig belangrijk is dat je voor een avond als deze ook niet op een uurtje gaat kijken.

Vervolgens het argument dat ‘alle fractievoorzitters toch hun zegje willen gaan doen.’ Het wordt een keer tijd dat zij dat doen, in plaats van steeds met één mond alleen maar te zeggen dat men de zorgen van de Hoogeveners deelt. Een reden te meer om veel meer tijd uit te trekken voor deze avond dan een uurtje. Dan maar geen informele nazit. Maar men kan ook besluiten om in het eerste deel niet te spreken, maar in het tweede gedeelte (waarin het publiek vragen mag stellen) wel beschikbaar en bereid (!) te zijn om die vragen te beantwoorden.
Dat laatste zal door de gespreksleider verhinderd worden. Hem wordt opgedragen om vragen aan de gemeenteraad te beantwoorden met de mededeling dat die na afloop van de discussie in het informele gedeelte in de foyer gesteld kunnen worden. Klaarblijkelijk wil de raad niet ten overstaan van een (hopelijk) bomvolle zaal in de Tamboer verantwoording afleggen.

Van het CDA en de ChristenUnie was dat ook wel te verwachten. Zij willen en wilden al eerder de ongemakkelijke waarheid van Klaas Reenders en Marnix Koppe niet aanhoren (zie dit artikel). En zij wilden ook nu Klaas Reenders geen spreektijd voor de pauze toekennen. Ook vinden zij het aanbod van Koppe en Reenders om de raad als adviseurs ten dienste te staan bij de (voorbereiding van) de gesprekken met de Raad van Bestuur van Treant niet de moeite waard. Het aanbod werd door hen afgeslagen met als reden dat de heren al te lang uit het vak zijn en dus niet voldoende kennis van zaken meer hebben.

Hiervoor wil men geen publieke verantwoording afleggen, dus is het te hopen dat deze partijen na afloop urenlang in de nazit steeds maar weer zullen moeten uitleggen waarom zij zo afwerend tegenover Koppe en Reenders staan.

En als het publiek dan toch fractievoorzitter Bert Otten van het CDA te spreken krijgt, vraag hem dan ook eens of hij nog steeds ‘het volste vertrouwen heeft in de Raad van Bestuur van Treant’ zoals hij april 2016 in een uitzending van het programma Cassata op RTV Drenthe verklaarde.

Tot slot: Inge Oosting (PvdA) en Wim Warrink melden in de Hoogeveensche Courant dat er op een ander moment nog een openbare bijeenkomst zal worden gehouden waar de raad in gesprek wil gaan met de burgers over de toekomst van Bethesda. Waarom niet 13 februari? Waarom moeten de burgers twee keer op komen draven voor een raad, die zelf nooit op komt draven?

Het antwoord is heel simpel: men durft niet met de burgers in gesprek te gaan! En die tweede bijeenkomst op een ander moment die komt er vast niet. Het glazen huis dat de burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak aankondigde is nog heel ver weg.

.


 

Read Full Post »

Ik ben het inmiddels gewend: Dr. David Post, anesthesist en voorzitter van de medische staf van de Treant zorggroep beschuldigt ieder die kritisch staat tegenover de plannen van Treant met betrekking tot de ziekenhuiszorg in onze regio. In zijn wereld is het voormalige actiecomité schuldig aan de teloorgang van Bethesda. Immers wij zaaiden onrust, stelden Bethesda in een kwaad daglicht en last but not least wekten de indruk dat de geleverde zorg slecht zou zijn. In de media verzuchtte Post eens dat hij steeds ‘weer een huilende IC-verpleegkundige bij hem aan het bureau had staan.’


Stafvoorzitter Post is nu nog een stap verder gegaan. Onder de peiling naar de ziekenhuisvoorkeuren van de bevolking van Hoogeveen schrijft hij: Ik ben blij met de positieve reacties voor Bethesda. Dit blijft ook gewoon een volwaardig ziekenhuis met SEH en verloskunde en alles wat we nu ook al aanbieden. Wat deze stemmingmakers ook anders beweren. Maar als we inwoners bang maken voor Bethesda en Scheper en Refaja verzwakken we Treant en daarmee Bethesda en luiden deze lieden de ondergang zelf in met hun negatieve beeldvorming.

Post noemt hier de klokkenluiders stemmingmakers, die zelf de ondergang van Bethesda inluiden met hun negatieve beeldvorming. En dat vraagt om een weerwoord.

Dokter Post vergeet voor het gemak even dat in het recente verleden meermalen beloftes zijn gedaan, die niet werden nagekomen. Zoethoudertjes om de lastige tegenstand in slaap te brengen. (Dagelijks werk voor een anesthesist, maar dat terzijde)
Zo werd in 2014 tijdens een brede bijeenkomst in het raadhuis* nog beweerd dat het stuk van de intensivisten ‘slechts een discussiestuk was, waar nog geen beslissingen over waren genomen’. Een verklaring voor de buitenproportionele daling van het aantal IC opnames in Hoogeveen kon Post niet geven. Letterlijk zei hij: “We hebben eerlijk gezegd geen idee hoe dit komt.” In Emmen bleef het aantal opnames gelijk, terwijl landelijk daling met rond de 20% waargenomen werd.

Treant is zelf schuldig aan de maatschappelijke onrust door een totaal gebrek aan transparante communicatie mijnheer Post. We weten inmiddels hoe het advies uit 2014 heeft uitgepakt. Het is voor bijna de volle 100% uitgevoerd. Bijna, want de belofte dat op alle SEH’s 24/7 (pagina 7 van het stuk van de intensivisten uit december 2014) een gecertificeerde SEH-arts aanwezig zal zijn is niet nagekomen. De enige SEH-arts die buiten het Scheperziekenhuis dienst draait is langdurig afwezig en in het advies Locatieprofilering Treant dat jongstleden december uitlekte wordt gesproken over ‘downsizen van de SEH buiten kantooruren in Hoogeveen en Stadskanaal.’ En dan hebben we het nog niet eens over de verdere concentratie van complexe zorg in het Scheperziekenhuis, die in dit laatste advies wordt genoemd. U zult waarschijnlijk herhalen dat het slechts een discussiestuk is, maar het laat wel zien waar de managers in Emmen hun zinnen op hebben gezet.

Vindt u, Dr. Post, het dan raar dat er maatschappelijke onrust in Hoogeveen is? Waarschijnlijk wel, want u lijkt het idee te hebben ons met blufpoker te kunnen bedwelmen. Uw weddenschap over de positie van Bethesda in de AD top 100 2017 heb ik aangenomen. Maar het lijkt er op dat scheidend voorzitter Kuin (de vierde vertrekkende voorzitter in vier jaar overigens) zich al heeft neergelegd bij een ander scenario. Pas in 2020 verwacht Kuin de boel dusdanig op orde te hebben dat er een betere beoordeling zal komen.

Om te voorkomen dat u nogmaals gaat beweren dat wij het personeel van Bethesda afbranden zal ik nog maar eens volmondig laten horen dat ik – uit eigen ervaring door de borstkanker van mijn echtgenote – weet hoe goed de medische zorg in Bethesda is, maar vooral ook hoe geweldig betrokken de verpleging is bij het wel en wee van de patiënten, en het wel en wee van Bethesda. Al zes jaar kom ik elk jaar mee voor de uitslag van de jaarlijkse controle bij mijn vrouw. En al zes jaar word ik dan aangesproken door personeel dat vertelt blij te zijn met de strijd die mijn kompanen en ik voeren.

Om met een positief geluid te eindigen: de bevolking van Hoogeveen is echt niet achterlijk en gebruikt haar verstand. Wij snappen heus wel dat er veranderingen nodig zijn in de ziekenhuizen, maar wij accepteren niet dat Treant haar hoofdziekenhuis aan de (ook nog eens slecht bereikbare) uiterste oostgrens van het verzorgingsgebied situeert. Daarom roep ik u (en over uw hoofd uw nieuwe interim voorzitter) op, nu eindelijk eens werk te maken van het advies dat Wouter Bos in 2012 gaf. Een interventiecentrum langs de A28 in de omgeving van Hoogeveen of Beilen. U zult verbaasd staan over de support die u daarvoor zult krijgen. Voor concentratie in Emmen bestaat in Hoogeveen e.o. geen enkel draagvlak, zoals u uit de peiling die wij houden kunt afleiden.

Frits Kappers


* de bijeenkomst in het raadhuis in 2014 werd georganiseerd door de gemeente en stond onder leiding van Burgemeester Loohuis. Deelnemers waren: huisartsen, cliëntenraad, raad van bestuur, wethouder Giethoorn, actiecomité, (toen nog a.s.) stafvoorzitter Post en een intensivist.

.

.

.

Read Full Post »

Op zorgvisie.nl geeft bestuursvoorzitter Marcel Kuin van Treant Zorggroep (waarschijnlijk onbedoeld) duidelijkheid over de ontwikkelingen rond de intensive care in Hoogeveen. Hij meldt er dat de IC in Hoogeveen gebruikt wordt voor 1e opvang en stabilisatie. Zo gauw het complexer wordt moeten patiënten door naar de IC in Emmen. Wij meldden in januari 2015 al dat dit de plannen waren. Die werden toen keihard ontkend, maar het enige wat aan de plannen werd veranderd was de naam.


Daarmee zijn alle andere functies van de IC uit Hoogeveen verdwenen. Eind 2014 schreven de intensivisten aan ‘alle leden van de medische staf’ over het invoeren van een afdeling ‘Special Care’ in Hoogeveen en Stadskanaal. De naam klonk indrukwekkend voor de leek, maar was een leeg vat, dat binnen een paar dagen door de voorzitter van de Nederlandse vereniging van intensivisten op RTV Drenthe werd lekgeprikt.

In een later tot de status van discussiestuk gedegradeerde notitie (die in ons bezit is), schrijven de intensivisten begin 2015 onder meer letterlijk “Hiermee komt de kwalificatie IC voor de huidige IC’s op locaties Hoogeveen en Stadskanaal te vervallen.”
Let wel het betrof een discussiestuk en de term is niet komen te vervallen, maar… wie onderstaand stuk op zorgvisie.nl aandachtig leest zal ontdekken dat de praktijksituatie momenteel niet meer te bieden heeft dan eerste opvang en stabilisatie.

De intensivisten stelden in hun (discussie)notitie voorts: In geval van geplande chirurgie waarbij IC opname verwacht wordt zal de patiënt op de locatie Emmen voor operatie worden ingepland.

Dit lijkt inmiddels een gangbare procedure geworden te zijn. Bronnen in de medische staf hebben ons gemeld dat elke operatie waarbij IC-opname noodzakelijk zou kunnen worden in Emmen wordt uitgevoerd.
En denkt u nou niet dat dit alleen opgaat voor hoogcomplexe operaties. Voor vrijwel iedere chronische patiënt (bijv. een diabeet) geldt dat een operatie ontregelend kan werken, waardoor zelfs bij een blindedarmontsteking een IC beschikbaar moet zijn.

Tot slot vindt u hieronder de cijfers zoals die in de officiële rapportage van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) over de jaren 2012 t/m 2014 staan te lezen.

De cijfers voor Hoogeveen
IC opnamen 2012: 674
IC opnamen 2013: 485
IC opnames 2014: 161 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 214)

U ziet dat een forse daling van het aantal opnames heeft plaatsgevonden.

Voor Emmen gold over diezelfde periode
IC opnamen 2012: 676
IC opnamen 2013: 653
IC opnames 2014: 509 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 678)

Hierbij moet nog worden vermeld dat er een landelijke trend is dat het aantal IC-opnames met ongeveer een kwart is gedaald, door betere operatietechnieken.
Wij vragen ons daarom af hoe het mogelijk is dat Emmen over bovenstaande periode stabiel is gebleven (dus de landelijke trend niet volgt) en Hoogeveen een daling vertoont van meer dan 60%. Het antwoord laat zich makkelijk raden, maar wordt keihard ontkend.

Dit was reden voor ons om de Raad van Bestuur vertrouwelijk om inzage in de cijfers te vragen. Een inzage die ons niet wordt geboden, hoewel zowel bestuursvoorzitter Marcel Kuin (in een interne notitie, die in ons bezit is) als stafvoorzitter David Post (in de Hoogeveensche Courant) de indruk wekken dat ons wel cijfers zijn verstrekt.

Bij de (voor het comité) negatieve reacties die enige tijd geleden onder een ingezonden brief van voormalig cliëntenraadsvoorzitter Massier door personeelsleden van Treant (veelal werkzaam in Emmen en/of Stadskanaal) werden geplaatst, stond onder meer te lezen dat wij “Hoogeveen denken”. Er werd ons nadrukkelijk geadviseerd om “Treant te denken.” Wat dat inhoudt laten de cijfers hierboven onweerlegbaar zien.
Wij hebben er vorig jaar januari uitgebreid over aan de bel getrokken en ons werd toen (zoals zo vaak) stemmingmakerij verweten. Nu bevestigt het (ongetwijfeld door Marcel Kuin geaccordeerde stuk op zorgvisie.nl) dat wij destijds terecht alarm sloegen.

Daar komt nog bij dat veel personeelsleden die op de IC in Hoogeveen werk(t)en het zo niet meer naar hun zin hebben, dat zij al zijn vertrokken, of op korte termijn naar andere ziekenhuizen of zorgverleningsinstanties zullen vertrekken. Waarmee het interne verzet verder verzwakt. Daar zal de Raad van Bestuur en het stafbestuur niet rouwig om zijn.

Klik hier voor het volledige artikel op zorgvisie.nl

.

ScreenHunter_01 Mar. 11 11.08

 

Read Full Post »

Hoogeveen – 12-12-2015

We maken een unieke situatie mee nu Treant Zorggroep en Achmea (met al haar merken!) op voet van oorlog leven. Niet eerder werd in Nederland in dun bevolkt gebied de ziekenhuiszorg zo naar de rand van de marktafgrond gedreven. Zowel Achmea als Treant weten waarschijnlijk niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Niet onlogisch ze hebben dit nog nooit mee gemaakt. In die zin wordt er geschiedenis geschreven.

Achmea heeft in de dagen na het persbericht over het niet afsluiten van een contract geprobeerd om heldere en duidelijke informatie aan (potentiële) klanten te bieden. Dat lukte aanvankelijk totaal niet. De telefonisten van de Achmeadesk wisten blijkbaar niet goed wat ze moesten melden. De een meldde dat er geen contract was met Treant, maar wel met Bethesda, een ander meldde weer dat het nog een kwestie van dagen was en dat er dan een contract zou zijn.

Voor bestaande klanten van Achmea is de vraag of men nu de rekening moet voorschieten van groot belang geworden. Op onze Facebookpagina staan veel reacties van mensen die dit circus zat zijn en nu (met frisse tegenzin) toch maar gaan overstappen.

Ook wordt nogal eens gevraagd of het waar is dat Treant te duur is. Dat is vooral belangrijk voor de mensen met lage inkomens, voor wie al snel problemen rijzen als ze hun eigen risico moeten gaan betalen. Achmea zegt ja.
De Friesland Achmea gaf een Hoogeveense verzekerde op een vraag hierover als antwoord dat de door Treant Zorggroep gevraagde tarieven hoger zijn dan veel tarieven van andere ziekenhuizen. Ze zijn zelfs hoger dan tarieven die door UMC’s worden gevraagd.

Marcel Kuin, bestuursvoorzitter van Treant, verweert zich tegen deze beweringen van de kant van Achmea. Volgens hem zegt Achmea dit voortdurend zonder met harde cijfers te bewijzen dat Treant daadwerkelijk teveel vraagt. Inzage in de cijfers waarop Achmea zich baseert wordt niet aan Treant gegeven. Op deze manier ontstaat natuurlijk een pat-stelling waar de consument de dupe van wordt.

Wij roepen zowel Achmea als Treant op om die pat-stelling te verlaten. Waar twee kijven hebben altijd twee schuld en als de cliënt in Hoogeveen en omstreken hiervan de dupe wordt, kon dat wel eens zowel voor Achmea als voor Treant een uitstroom van klanten gaan betekenen. Er zijn voldoende goede alternatieven voor Achmea en er zijn voldoende alternatieven (als het echt moet) voor Bethesda te vinden.

Van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep willen wij daarom klip en klare antwoorden op de volgende vragen:

 1. Bent u bereid om cliënten die voor behandeling naar Bethesda willen gaan, van te voren een overzicht te verstrekken waarin zij kunnen zien wat de kosten (ongeveer) zullen worden. Met name voor de wat kleinere behandelingen die soms het gehele eigen risico verbruiken is dit van groot belang.

  Toelichting op deze vraag.
  Iemand schreef ons:
  Heel misschien is het wel zo dat Zilveren Kruis een item aan de kaak stelt waar iedereen nu aan voorbij gaat. Het bezorgt mij woede, slapeloze uren en frustratie. Eega mag elk jaar voor controle bij Oncoloog (kankerspecialist)
  en reken maar dat de rekening komt. € 296,00 euro eigen bijdrage voor 5 minuten…. en € 65,00 voor bloedprikken.
  Misschien moet de NL regering ingrijpen alla orthodontisten paar jaar terug…….56 euro voor consult terug naar nu max 26 euro.
  Misschien is het inderdaad wel zo, dat artsen maar vragen tot in het niet normale…………
  Niettemin deze discussie mag /kan/ en moet niet over de rug van patienten gevoerd worden die al genoeg zorgen hebben.
  Het is voor mij de vraag : zijn artsen er nog om mensen te helpen of om zichzelf te verrijken inclusief de farmaceutische industrie.”

 2. Lopen patiënten met een verzekering bij Achmea het risico dat u de rekening rechtstreeks aan hen gaat sturen, waarna zij zich gedwongen zien deze voor te schieten en vervolgens maar moeten wachten wat en wanneer Achmea zal vergoeden?

  Toelichting op deze vraag
  Achmea stelt in haar (snel verstrekte) antwoorden op onze vragen
  Wij weten niet wat het ziekenhuis wil maar er zijn 2 varianten. Of ziekenhuis stuurt nota digitaal naar verzekeraar, dan hoeft er niet voorgeschoten te worden. Of ziekenhuis stuurt nota naar klant, klant stuurt nota naar verzekeraar, verzekeraar betaalt klant en klant betaalt ziekenhuis. Dan hoeft er ook niet voorgeschoten te worden. De eerste optie is natuurlijk de fijnste, maar klant hoeft dus niet voor te schieten. Lijkt me ook geen optie voor de meesten.”

 3. Is het waar dat u met de prijzen voor behandelingen duurder bent dan de meeste vergelijkbare ziekenhuizen en zelfs duurder dan verschillende UMC’s zoals de Friesland Achmea aan een Hoogeveense cliënt berichtte?
 4. Klopt het beeld dat Achmea schetst dat zij u een groter geldbedrag hebben geboden en dat u vervolgens de onderhandelingen hebt verlaten, omdat u vindt dat dit hogere bedrag te laag is?

Aangezien dit conflict zeer veel inwoners van Hoogeveen en omstreken raakt in een periode waarin men gewend is aan rust, vakantie en een (hopelijk) feestelijk einde van het jaar dient u zich te realiseren welke maatschappelijke verantwoordelijkheid ook hebt. Ook op dit gebied. Daarom verzoeken wij u op zeer korte termijn onze vragen te beantwoorden. Tevens roepen wij Achmea op om te bevorderen dat u deze antwoorden snel zult geven.

Hoogeveen heeft daar recht op!


 

.

Read Full Post »

Zolang er geen contract tussen Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep is gesloten voor 2016 zullen verzekerden van ZKA rekening moeten houden met onverwachte zaken. Toezeggingen zoals nu op de website van Zilveren Kruis worden gedaan of op twitter door Mw. Rompa, de landelijk woordvoerster van ZKA, hebben voor zover wij weten geen enkele juridische geldigheid. In geval van een geschil zullen verzekerden de verzekeraar mogelijk niet aan die toezeggingen kunnen houden.

Wij adviseren daarom iedereen die 100% zekerheid en duidelijkheid wil hebben om zich te oriënteren bij verzekeraars die wel een contract hebben gesloten met de Treant Zorggroep. Dat zijn alle overige verzekeraars die niet onder de vlag van Achmea varen. Bijvoorbeeld Univé, Menzis en DSW.

Dit advies houden wij overeind tot door ZKA klip en klaar is geantwoord op onderstaande vragen. Voor een beoordeling van de juridische waarde van de antwoorden zoeken wij nog naar een jurist die ons belangeloos wil adviseren op dit gebied.

Het comité wil van Achmea antwoord op de volgende vragen:

 1. Garandeert u zwart op wit, dat verzekerden geen cent hoeven bij te betalen voor behandeling in een ziekenhuis van de Treant Zorggroep?
 2. Garandeert u dat verzekerden geen cent hoeven voor te schieten voor rekeningen van de Treant Zorggroep?
 3. Garandeert u dat u geen initiatieven neemt om klanten naar andere ziekenhuizen te bemiddelen waar u wel een contract mee heeft?
 4. Garandeert u dat de financiering van behandelingen in een van de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep zodanig zal zijn, dat geen elke behandeling daardoor in gevaar zal komen, omdat het ziekenhuis de middelen daartoe ontbeert?

  Toelichting: een behandeling kan soms vele maanden duren en ziekenhuizen declareren pas na het einde van de behandeling. Normaal gesproken geven de zorgverzekeraars voorschotten, zodat de noodzakelijke kosten voor ‘onderweg’ gemaakt kunnen worden. Zonder contract is daar grote onduidelijkheid over. Indien Treant zelf behandelingen moet voorfinancieren ontstaat een onwenselijke situatie die zou kunnen leiden tot weigering van ZKA cliënten.

Wij zullen Zilveren Kruis Achmea op de hoogte brengen van deze vragen en verzoeken om ze hieronder in het reactievak te beantwoorden, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

.


 

Read Full Post »

Nieuwjaarsboodschap

Nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, nieuwe zorgen, nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen. Het comité Actie voor Bethesda is inmiddels zo salonfähig dat aan het eind van 2013 voor het eerst geluiden klonken als zou het comité schuld dragen voor het afnemend aantal patiënten in ziekenhuis Bethesda. Dan word je dus echt serieus genomen. Ze nemen immers pas de moeite om je zwart te maken als ze je lastig vinden. En er kan geen sprake van zijn dat het comité ophoudt met te doen wat het doet: op de trom roffelen en aan de kaak stellen wat zichtbaar en minder zichtbaar naar buiten komt.

Minder zichtbaar is dat wat in vertrouwen door medewerkers aan het comité wordt gemeld. Ik noem het de Bethesdaleaks. Recentelijk zijn daar verhalen bij gekomen over intimiderende praktijken in het ziekenhuis. Variërend van functioneringsgesprekken tot een autoritair intimiderende stijl van leiding geven.
Natuurlijk zal het management dit ontkennen. En dat kan het management ook heel makkelijk doen. Het is immers crisis, er moeten 100 FTE’s verdwijnen en het personeel vreest dus (terecht!) voor zijn of haar baan. Voorzitter Janson heeft tegen de gemeenteraad gezegd dat gedwongen ontslagen vermeden kunnen worden, maar hij heeft niet verteld welke andere manieren er zijn om mensen de organisatie uit te werken. RTV Drenthe wil hierover wel een item maken, maar kan het niet maken om zich uitsluitend te beroepen op informatie die via het actiecomité naar buiten wordt gebracht. Men is dus op zoek naar contact met een of meer personeelsleden die hierover op basis van gegarandeerde anonimiteit willen vertellen. Ik heb die vraag doorgespeeld aan een van degenen die ons informeren, maar ik kan mij voorstellen dat niemand in de huidige situatie de durf heeft om met de vuile was naar buiten te gaan. Voor je het weet ben je getraceerd.
Daarom zou het goed zijn dit met een groep te doen, zodat RTV Drenthe een verhaal kan maken waarbij door de bomen het bos niet meer gezien wordt, ofwel waarbij door de groep het individu niet te traceren valt. Maar ook kan men via het anonieme meldpunt van het actiecomité laten weten in hoeverre de verhalen over intimidatie al dan niet kloppen.

Het comité zal nooit of te nimmer een bron verraden. Zelfs intern weten wij niet van elkaar wie ons vanuit het ziekenhuis benaderen. En het gaat ook niet om wie ons iets vertelt of schrijft, maar om wat er wordt verteld of geschreven. Ons enige wapen in de strijd tegen de verdergaande ontmanteling van Bethesda is en blijft het onthullen van zaken die men liever in stilte wil doen plaatsvinden. De ontwikkelingen rond het Diaconessenhuis in Meppel zijn een teken aan de wand. Ik zie dat niet als een kans voor Bethesda. Ik hou niet zo van de een zijn dood is de ander zijn brood. Ik zie het voor alle zekerheid als een waarschuwing: “Pas op Hoogeveen, voor u het weet is bij u hetzelfde gebeurd.

Hebt u ons iets (anoniem) te melden? Klik hier om naar ons meldpunt te gaan.

.

.

Read Full Post »